T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ Yazı İşleri Müdürlüğü İhale İlanı

25 Ağustos 2023

T.C

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

1- İlimiz Merkez, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lojmanlarının (3 adet bina) enkaz bedeli karşılığında yıkım ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

İLİ

İLÇESİ

CİNSİ

Muhammen Bedel

İdareye Verilmesi Gereken Alt Limit (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

Erzincan

Merkez

Yığma/Betonarme

(Karma Yapı)

128.588,45

3.857,64

06.09.2023

10:00

 

2-Yıkım ve enkaz kaldırma işi için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

3-İhale Geçici teminatı, muhammen bedelin %3’üdür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

4-Yıkım ihalesi, İl Encümenince Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

5- İlimiz Merkez, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lojmanlarından yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemeler ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınacaktır. Yıkım sonrası ortaya çıkabilecek inşaat hafriyatının, Erzincan Belediye Başkanlığının gösterdiği alana taşınarak temizlenmesi işi yüklenici tarafından yapılacaktır.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

 a-İhaleye konu taşınmazın, ihale öncesinde bizzat görüldüğüne dair dilekçe.

b-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.

c-Tebligat için adres beyanı. (Örneği, Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.)

d- İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi), Gerçek kişi olması halinde varsa ilgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

e-Noter tasdikli imza sirküleri.

f-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

g-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

h-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi,

ı- Bina yıkım işine ait iş bitirme belgesi veya İnşaat Mühendisliği diploması.

7-İhale şartnamesi, Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılamayacak olanlar,

2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunulursa ihale bozularak, sözleşme imzalanmış ise sözleşme feshedilerek varsa teminatı gelir kaydolur.

İLAN OLUNUR

DİĞER DUYURULAR