TC ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ Yazı İşleri Müdürlüğü İhale İlanı

29 Mart 2022

TC ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ Yazı İşleri Müdürlüğü İhale İlanı

TC ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :E­39478515­000­17738 17.03.2022
Konu :İhale İlanı

 

 

1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. Maddesinin (c) Fıkrası ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesine istinaden, aşağıda mevkii, pafta ve koordinatları, muhammen bedeli ile nitelikleri belirtilen 1 Adet Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su 3 (üç) yıllığına İşletme Ruhsatı alınabilecek ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

 

 

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALAN VE PAFTA NO

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

3 YILLIK/TL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI/TL

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

 

1

Erzincan

Üzümlü

 

1987,92 Hektar

i43d2, i43c1

Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su

 

151.600,00

4.548,00

06.04.2022

1

 

10:30

 

 

 

ARAMA RUHSAT SAHASI KOORDİNATLARI

 

DÜZLEM

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

(SAĞA) Y

558513

560611

564591

562653

561375

560542

559377

(YUKARI) X

4392153

4396139

4393317

4389967

4390636

4391178

4391673

 

 

2) İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu’nda 06.04.2022 Çarşamba günü saat 10:30'da yapılacaktır.

3) İhale ile işletme ruhsatı verilecek alanların nitelikleri yukarıda sunulmuştur.

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

 

a) GERÇEK KİŞİLER;

1-T.C. Kimlik no.lu nüfus cüzdan fotokopisi.

2-Tebligat için kanuni ikametgah belgesi.

3-İhaleye vekâleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4-Her sayfası imzalanmış olan şartname.

5-İhale Geçici teminatı muhammen Bedelin %3’üdür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

6-İhale şartnamesi mesai saatlerinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

b) TÜZEL KİŞİLER;

1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi.

2-Vergi Levhası (onaylı).

3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4-İhaleye vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5-İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6-İhale Geçici teminatı muhammen Bedelin %3’üdür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

7-Her sayfası imzalanmış olan şartname.

8-İstekliler, istenen belgeleri ihale günü ve saatine İl Encümenine vereceklerdir.

9-İhale şartnamesi mesai saatlerinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

 

İLAN OLUNUR.

DİĞER DUYURULAR