T.C ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İl ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN ORTAYURT KÖYÜ İHALE İLANI

12 Nisan 2023

T.C

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

İl ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

1-Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresine ait Erzincan Merkez, Ortayurt Köyü 147 ada, 1 parselde bulunan 189,11 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 44.346,30.-TL. muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a Maddesi gereğince PAZARLIK USULÜ ile İl Encümenince satış ihalesi yapılacaktır.

 

İHALE KONUSU

Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresine ait Erzincan Merkez, Ortayurt Köyü 147 ada, 1 parselde bulunan 189,11 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın satış işi.

Sıra No

Bulunduğu Yer

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Muhammen Bedeli.

(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Erzincan Merkez

Ortayurt Köyü

147

1

189,11

44.346,30

1.330,39

19.04.2023

10:00

 

2-03 Şubat 2017 tarih ve 29968 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 10 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5’inci Maddesi gereği, İl Özel İdareleri mülkiyetindeki taşınmazların satışı KDV’den istisnadır.

3-İhale Geçici teminatı 1.330,39.-TL’dir. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

4-İhale İl Encümenince, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

5-Satış ihalesi yapılacak taşınmaza ait şartname, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Erzincan İl Özel İdaresinden (Yazı İşleri Müdürlüğü) temin edilebilir.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya 2886 Sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.

b-T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d-Tebliğe esas İkametgah belgesi,

e-Adres beyanı. (Örneği, Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.)

f-Noter tasdikli imza sirküsü,

g-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi),

h-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsilen yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

DİĞER DUYURULAR