2024 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

31 Mayıs 2024

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2024 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Harçlar tarifesinde yer alan Her Taşıttan beher saati için belirlenen ücretin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2- Ücretler tarifesinde yer alan, Halı Saha Sosyal Tesisleri ücret tarifesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3- 2024 yılı Su Ücret Tarifesinin güncellenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4- Cadde, sokak isimlerinde niteliklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5- Belediyemiz imar ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılacak olan inşaatlarda, güvenlik amaçlı kamara takılmasına ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6- Erzincan İli Merkez İlçe Taksim Mahallesi 453 Ada 54 Numaralı Parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 20.05.2024 tarih ve E-68739 sayılı yazılarıyla; Müdürlüğün Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesi.

8- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.05.2024 tarih ve E-68847 sayılı yazılarıyla; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne bütçe aktarımı hususunun görüşülmesi.

9- Etüt Proje Müdürlüğünün 24.05.2024 tarih ve E-69062 sayılı yazılarıyla; 2024 yılı “Fizibilite” programı kapsamında KUDAKA’ya “Jeotermal Kaynak Arama amaçlı Jeolojik-Jeofizik Etüt ve Fizibilite Raporu hazırlanması” başlıklı bir proje sunulmasına ve proje başarılı olması durumunda sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tarafımızca karşılanmasına, faaliyetin uygulanmasına, sunulan başvuruda kurumumuzu temsile, ilzama ve başvuru belgelerini imzalamaya Erzincan Belediye Başkanı Bekir AKSUN ve Belediye Başkan Yardımcısı Serkan ÖZGER’in münferiden/müteselsilen yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

10- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 31.05.2024 tarih ve E-69676 sayılı yazılarıyla; 2024 Mali Yılı Gelir Ücret tarifelerinde yer alan bazı ücretlerinin yeniden belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.05.2024 tarih ve E-68729 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe Ulalar Mahallesi 204 ada 1 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2024 tarih ve E-69411 sayılı yazılarıyla; Yaylabaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 144 Ada 36 parsel numaralı, sulu mutlak tarım arazisi vasıflı, 11.995,43 m² yüzölçümlü taşınmazın yaklaşık 7.038,21 m²’lik kısmında “Tiny House (Karavan) ve Çadır Konaklama Alanı” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı yapılması için Kamu Yararı Kararı alınması hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR