2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU İLANI

24 Şubat 2023

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU
                Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre
 2023 yılında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacak olup, söz konusu sınava ilişkin ilan edilen kadrolar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.
Görevde Yükselme Sınavına başvuracak personele ilişkin genel şartlar: 
1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, 
2) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz. 
Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar :
a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak. 
b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak. 
SINIF AÇILACAK
KADRO ÜNVANLARI
KADRO
DERECE
ADET BAŞVURU ŞARTLARI
G.İ.H Uzman 4 2 1) Dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az dört yıl veya
 koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen kadroları ile
en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak,
G.İ.H Şef 7 4 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç
en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde
veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,
3 1
G.İ.H İtfaiye Çavuşu 3 1 1) En az lise mezunu olmak,
2) Meslekle ilgili yükseköğrenim veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl,
lise ve dengi okul mezunları için dört yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,
3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.
5 2
G.İ.H İtfaiye Amiri 3 1 1) En az lise mezunu olmak,
2) Meslekle ilgili yükseköğrenim veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl itfaiye çavuşu veya dört yıl itfaiye eri,
2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl itfaiye çavuşu veya beş yıl itfaiye eri, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl itfaiye çavuşu veya
altı yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,
3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
5 2
G.İ.H Zabıta Komiseri 3 2 1) En az lise mezunu olmak.
2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için
dört yıl zabıta memuru kadrosunda çalışmış olmak.
3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde
belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.
4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
5 3
9 2
G.İ.H Zabıta Amiri 3 1 1) En az lise mezunu olmak.
2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl zabıta komiseri kadrosunda; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl zabıta komiseri kadrosunda;
lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta komiseri kadrosunda çalışmış olmak.
3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B)
bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.
4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
5 2
G.İ.H Şoför 5 1
1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,
2) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 38 inci maddesi gereğince belirlenen en az (C) tipi sürücü belgesine sahip olmak,
3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,

***MADDE 5
d) İdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru,
evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför.
e) Yardımcı hizmetler grubu;
1) Aşçı, bahçıvan, bekçi,  dağıtıcı, gassal, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hayvan kesicisi, hizmetli, çocuk bakıcısı, gemici, bakıcı anne,
temizlik hizmetlisi, kaloriferci, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, matbaacı.

DİĞER DUYURULAR