2022 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

3 Ocak 2022

2022 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2022 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Birimlere yapılan Müdürlük atamalarına ilişkin olarak meclise bilgi verilmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

3- Belediye Meclis tatil ayının belirlenmesi.

4- Belediye Meclis Üyesi ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

5- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerinin fazla çalışma ve maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi.

6- 2022 Mali yılında çalıştırılacak sözleşmeli personellerin ücretlerinin tespitinin görüşülmesi.

7- Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliğine istinaden boş kadro derece değişikliğinin görüşülmesi.

8- Mahalli İdareler Norm Kadro yönetmeliğine istinaden dolu kadro derece değişikliğinin görüşülmesi.

9- Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliğine istinaden Müdürlük kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

10- Belediye sebze halindeki kiracılardan alınacak yıllık teminat miktarının belirlenmesi.

11- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.12.2021 tarih ve 19010 sayılı yazılarıyla; Belediyemize ait elektrik aboneliklerimizin güvence bedeli olarak kullanılmak üzere bankalardan 2.000.000,00 TL’ ye kadar teminat mektubu kullanılması, iş ve işlemleri yürütmek, protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

12- Zabıta Müdürlüğü’nün 06.12.2021 tarih ve E-17181 sayılı yazılarıyla; Tuvalet (Hela) ücretleri tarife belirleme yetkisi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından alındığından Belediyemiz gelir ücret tarifesinden kaldırılması hususunun görüşülmesi.

13- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 16.12.2021 tarih ve E-17848 sayılı yazılarıyla; Erzintaş Petrol İnş. Hiz. ve Gıda San. Tic. A.Ş’ne yönetimde görev yapmak üzere atama yapılması hususunun görüşülmesi.

14- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 06.12.2021 tarih ve E-17177 sayılı yazılarıyla; ‘’Sosyal Hizmet ve Yardım Esasları Yönetmeliği’’ Taslağının görüşülmesi.

15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.12.2021 tarih ve E-17511 sayılı yazılarıyla; Taksim Mahallesinde bulunan 7868,88m² yüzölçümlü 1970 Ada 7 parsel numaralı niteliği arsa olan taşınmazın 7303285/14593558 paya isabet eden 3937,95m²’si Maliye Hazinesi, 132787/43780674 paya isabet eden 23.87m²’si Erzincan İl Özel İdaresine ve 130952/263739 paya isabet eden 3907,07m²’si belediyemize ait olan hissenin İl Özel İdaresine bedelsiz tapu devri talebinin görüşülmesi.

16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.12.2021 tarih ve E-17839 sayılı yazılarıyla; Erzincan Merkez İlçe Cumhuriyet (Barbaros) Mahallesi 894 ada 4 ve 5 numaralı parseller maliki ekli dilekçeleri ile mülkiyeti belediyemize ait Cumhuriyet (Barbaros) Mahallesi 1207 Ada 6 parsel numaralı taşınmazın karşılıklı olarak trampa (takas) hususunun görüşülmesi.

17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.12.2021 tarih ve E-18958 sayılı yazılarıyla; Erzincan Merkez İlçe Atatürk Mahallesi 86 ada 9 ve 29 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.

18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.01.2022 tarih ve E-19144 sayılı yazılarıyla; 2022 yılı içerisinde Belediyemizce yapılacak olan taşınmaz mal takas-trampa ve hisse satışı işlemlerinde Belediye Encümenine ve taşınmaz mal satın alma işlemlerinde ise  Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

19- Erzincan ili Merkez İlçe Cumhuriyet Mahallesi 979 ada 12,14,15,20,23 numaralı parseller ile 2213 Ada 1 numaralı parsel ve 2012 Ada 6 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım imar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

20- Belediyemize sözlü ve yazılı yapılan başvurularda cadde, sokak ve park gibi yerlere isim verilmesi hususuna ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

21- Erzincan ili Merkez İlçe Cumhuriyet Mahallesi 894 ada 4 ve 5 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

22- İlimizin Muhtelif Yerlerine İçme Suyu Hattı Projesinde kullanılmak üzere İller Bankasından Kredi alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

23- Özel Halk Otobüsleri Güzergah Hatlarının kiraya verilmesine ilişkin Plan Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.

24- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 2872 Sayılı Çevre Kanunun İzin Alma Arıtma ve Bertaraf Etme Yükümlüğünün başlıklı 11.maddesi gereğince; katı atık toplama ve bertaraf ücretinin belirlenmesi hususuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR