VALİLİK GENEL EMRİ

VALİLİK GENEL EMRİ

VALİLİK GENEL EMRİ

         2015/1

Yayla ve Meraların Kullanımı, Gezginci Arıcılık

Valiliğimizce;

 

Mera, yaylak ve otlak alanlarının ıslahı ve verimli şekilde kullanılması ile salgın hayvan hastalıklarının önlenmesinde 2015 yılına münhasır olmak üzere; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 l/c maddesi uyarınca aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür:

İlimiz Mera Komisyonunca 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılmakta olan; mera tespit, tahdit, tahsis çalışmaları devam etmekte olup, 2015 yılı içerisinde bu çalışmaların tamamlanması mümkün görülmemektedir.

4342 sayılı Mera Kanunu ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarını belirleyen Mera Yönetmeliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (Mülga Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ) 10.05.1999 tarih ve 3887 sayılı genelgesine göre; ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakların her türlü kiralama işlemlerinin İl Mera Komisyonu tarafından yürütülmesi esastır. Tespit, tahdit ve tahsis işlemleri tamamlanmadan da talep edilen mera, yaylak ve kışlaklarda ihtiyaç fazlası yerlerin Mera yönetmeliğinin 7. ve 13. maddesi hükümlerine göre göçerlere kiralanması ve sürü sahiplerinin meralardan faydalanmalarının sağlanması mümkündür.

Bu doğrultuda 2015 yılı otlatma mevsiminde İlçe Kaymakamlıklarının da görüşleri alınarak talep edilen mera, yayla ve otlaklardan ihtiyaç fazlası yerler aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde 4342 Sayılı Mera Kanunu hakkında yayımlanan Yönetmeliğin 7. ve 13. Maddelerine göre sürü sahiplerinin ve göçerlerin istifadesine sunulacaktır.

 

İlimiz genelinde küçükbaş hayvan sayısı fazla olması nedeniyle ihtiyaç fazlası mera alanlan öncelikle il içindeki sürü sahiplerinin ve göçerlerin istifadesine sunulacaktır. İhtiyaç fazlası mera alanlarına il dışından hayvan getirilmesi İl Mera Komisyonunun iznine tabidir. İzin alınmaması halinde il dışından hayvan getirilmesine müsaade edilmeyecektir.

 

Ayrıca, İlimizde arıcılık yapan yerli üreticilerimizi mağdur etmeyecek şekilde "Arıcılık Yönetmeliği" hükümleri ve Valiliğimizce alınan ilave tedbirler çerçevesinde gezginci arıcılarında İlimizde faaliyet göstermelerine izin verilecektir.

İlimiz yaylak ve meralann kullanılması ile ilgili esaslarla yerli ve gezgin arıcıların uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

 

1. UYULMASİ GEREKEN HUSUSLAR

 

1-İhtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakiyelerin kiralama işlemleri; 4342 sayılı Mera Kanunu ve bu kanun hakkında yayınlanan yukarıda sayı ve tarihi belirtilen genelge ve talimatlar gereği Komisyon tarafından yapılacaktır. İl Mera Komisyonu dışında yapılan kiralama işlemleri yasal değildir.

2-Kiralanan Mera, yaylak ve otlakiyelerde faaliyette bulunan 15 yaşından büyük aile fertlerinin ve çobanların, İl Mera Komisyonundan kimlik kartı almaları zorunludur.(Komisyon tarafından yapılan ihaleye girilmiş ve ihale kazanılmış olsa dahi, ihale sonrası işlemler tamamlanmadan ve kimlik belgesi alınmadan hiçbir gerekçe ile mera, yaylak ve otlaklara çıkılmasına izin verilmeyecektir.) Güvenlik birimlerince; kimlik kontrolü yapılacak, kiralama işlemleri tamamlanıp İl Mera Komisyonundan kimlik belgesi alınmadan mera, yaylak ve otlakiyelere çıkılması Jandarma Karakol Komutanlıkları tarafından engellenecektir.

Sürü sahipleri, İkametgahlarının bulunduğu köydeki çayır, mera, yaylak, kışlak ve otlak alanlarına çıkmaları halinde; hayvancılık yaptığına dair belge, ikametgah ve kimlik bilgilerini içeren belgeleri, bulundukları köyün bağlı olduğu Jandarma Karakol Komutanlıklarına ibraz etmeleri gerekmektedir.

İl Mera Komisyonundan alınacak yaylacı kimlik kartı için ibraz edilecek belgeler: Nüfus cüzdanı fotokopisi, savcılıktan alınacak sabıka kaydı ve 1 adet fotoğrafla birlikte İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince haklarında işlem yapılmayan şahıslar çoban olarak tutulmayacaktır. Köyde oturanların bildirilmesinden muhtarlık, mera, yaylak ve otlakiyelerde bulunanların bildirilmesinden de kiralayan sürü sahibi sorumludur.

3-Erzincan İli için otlatma periyodu dikkate alınarak; a)Mera, yaylak ve otlakiyelere çıkış ve iniş tarihi İl genelinde kendi köyünün  kullanımında bulunan alanlar için 20/04/2015 - 01/10/2015 olarak belirlenmiştir.

b)Komisyon tarafından kiralama yapılan ihtiyaç fazlası mera ve yaylak alanları için çıkış ve iniş tarihleri şartname ve sözleşmede ayrıca belirtilecektir.

4- Kiralanan mera, yaylak ve kışlak sınırlarının dışına kesinlikle çıkılmayacaktır.

5-Sürü sahiplerinin orman ağaçlandırma sahalarına girmemesi, çevreye zarar verecek şekilde gelişi güzel ateş yakmaması, yangın halinde ALO 177 Orman Yangın Hattına ihbarda bulunulması gerekmektedir.

6-2015 Yılı Mera Kiralama Özel Sözleşmesine aykırı herhangi bir durum tespitinde sözleşme, İl Mera Komisyonunca tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Kiralanan mera alanı için alınmış bulunan kati teminat Mera Özel Ödeneği Hesabına aktarılacaktır.

 

7- Mera, yaylak ve otlakları kiralayanlar ve intifa hakkı sahipleri bulundukları yerlerden kiraladıkları mera, yaylak ve otlaklara gidiş ve dönüşlerini kontrol amacıyla, her ilçe girişinde Emniyet veya Jandarma kuvvetleri tarafından göçer kontrol noktalan ihdas edilecek, İlçelere girişinde müsaade edilen hayvan sayıları ve götürecekleri yere ilişkin evraklar kontrol edilecektir. Kiraya verilen yerler Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri ve Köy Muhtarından oluşan ekiplerce kontrol edilecektir.

Kontrollerde:

a-Kimlik belgesi,

b-Mera Komisyonundan alınan göçer kimlik belgesi, c-Gideceği merayı kiraladığına dair sözleşme,

d-Hayvan sevk edilmesine mahsus yurt içi Veteriner sağlık raporu kontrolleri yapılacak, belgeleri eksik olanlar ile kira sözleşmesine uygun olmayan sayı ve nitelikte hayvan getirenlerin bölgeye girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

 

8-Kiralanan alanlara intikaller, kara ve demir yolu kullanılarak motorlu araçlarla yapılacaktır.

9-  Yaylak ve meraları kiralayanların hayvanlarını kiraladıkları yerlere nakletmeleri esnasında
ve daha sonra; dikili ağaçlar, ziraat amacı ile kullanılan alanlar, su arkları, set ve bentler, hendek,
duvar, tarla ve bahçe yollan gibi alanlar korunacak, Çiftçi Mallannı Koruma Heyetleri veya İhtiyar
Heyeti tarafından zarar verenlerden ve ilgililerden koruma ücret tarifelerine göre ceza tahsil
edilecektir.

10-  Meralann ıslahı ve salgın hayvan hastalıklannın önlenmesi için Hayvan Sağlık Zabıtası
Komisyonunca alınan kararlara titizlikle uyulacaktır. Gerek kontrol noktalarında gerekse mera
alanlannda yapılan tespitlerde sağlık raporu olmayanlar hakkında 5996 sayılı kanun kapsamında
gerekli yasal işlem yapılacaktır.

11 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kullanma hakkı köylere bırakılan çayır, mera ve yaylaklardan, ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen alanların, kiralama işlemleri yapılırken, bu alanlann içerisinde bulunan özel mülkiyetlerin kiralama işlemleri mülkiyet sahibi ile kiracı arasında yapılacaktır.

12-Kiraya verilen yerler için sözleşmede belirtilen sayıdan fazla hayvan getirilip getirilmediği ve sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrolü; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü, İl/İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinden ve köy muhtarından oluşturulacak denetleme ekipleri tarafından yapılacaktır.

13-Kiralaması yapılan mera, yaylak ve otlak alanlarına İl Mera Komisyonunca belirlenen otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan otlatanlar;

Kiralanan mera alanlarını ve kiraya verilmeyen mera alanlarım sürme, inşaat yapma ve benzeri yollarla tahrip edenler;

İl Mera Komisyonu tarafından kiraya verilmeyen mera alanlarında, mera alanının bulunduğu köyde ikamet etmeyen (otlatma hakkı olmayan) başka köy veya beldeden sürü getirerek söz konusu mera alanlarında otlattığı İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince tespit edilen sürü sahipleri veya kişiler hakkında:

İllerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlık tarafından;3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi kapsamında ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi kapsamında işlem yapılacak. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 154. maddesi hükmüne göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

14-Kiracı dışında, Kiralanan mera alanında; otlatma hakkı bulunmayan şahısların hayvan otlatmaları kiracı tarafından ihbar edilmemişse izinsiz ve kapasite fazlası otlatılan hayvanlardan müteselsilen kiracı sorumludur. (Yukarıda belirtilen cezai işlemler uygulanır.)

15- Devletin Hüküm ve tasarrufu altında olan kadimden beri mera olarak kullanılan veya kayıtlı meralar ancak İl Mera Komisyonu tarafından kiraya verilebilir, köy muhtarlıkları veya üçüncü şahıslar tarafından kiraya verilemez. İl Mera Komisyonu dışında kiraya verenler hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.

 

II-ÖZEL MÜLKLERİN KİRAYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

1 - Mera Kanununda özel mülkiyet konusu taşınmazların kullanımı ve kiraya verilmesi ile ilgili bir düzenleme ve uygulama bulunmamaktadır. Ancak bu taşınmazlara otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan getirilmesi halinde, komşu meralar zarar göreceğinden 4342 Sayılı Mera Kanununun meralann korunmasını öngören 1. maddesi hükmüne dayanılarak il dışından gelen hayvanların geçişi ve otlatılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden hayvan tahdidi açısından bir rapor alınacaktır.

2-Özel mülkiyet konusu çayır ve otlakların kiralanması işlemlerinde, kiralanan alan ile ilgili kapasite tespiti merkez ilçe sınırları içinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, diğer ilçelerde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerince yapılacaktır. Özel mülkiyeti kiralayan göçer sürü sahipleri; kendileri, ailesinde bulunan 15 yaşından büyük aile fertleri, çobanlan ve çobanlarının 15 yaşından büyük aile fertleri için İl/İlçe Müdürlüklerinden yaylacı kimlik kartı almak zorundadırlar.

3- Özel yaylak ve otlakiye sahibinden istenecek belgeler:

a-Taşınmazın tapu senedi fotokopisi ile siciline uygunluğunu gösterir Tapu Sicil Müdürlüğü

yazısı.

b-Hisseli taşınmazlarda noter tasdikli taahhüt belgesi, (kiraya veren kişi tarafından; hissedarı olduğu arazinin, otlatmak amacıyla kiraya verilmesinde hissedarların ya da hissedarların varisleri tarafından itiraz edilmesi halinde her türlü sorumluluğu kabul etiğini belirten noter onaylı taahhüt belgesi)

 

4-Özel yaylak ve otlakiye kiralamak isteyen göçer sürü sahiplerinden istenecek belgeler:

a-Dilekçe (Dilekçede kiralanmak istenilen yer, getirilecek hayvan sayısı, cinsi ayrı olarak belirtilecektir.)

b- Şahıslara ait yaylak ve otlakiyelerin kiralanması ile ilgili olarak görevlendirilen ekiplerin hazırladığı tutanaklar doğrultusunda oluşturulan Hayvan Tahdit Raporu

c- Kiracı; kiralanan ve kiraya verilen taşınmaza komşu meraların tecavüzünün ve haksız otlatmanın önlenmesi amacıyla 4342 Sayılı Mera Kanunun 19, 26 ve 27. maddeleri, 2886 sayılı Kanunun 75.maddesi ve 3091 Sayılı Kanun, 4081 sayılı Çiftçi Mallarım Koruma Kanunlarının ilgili maddelerine uymayı peşinen kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname,

d- Noter tasdikli kiralama sözleşmesi.

 

5-Özel yaylak ve otlakiyelerin kiralanmasında Tapu kayıtlan esas alınacaktır. Kadastro görmeyen yerler için tapu kayıtlanndaki yüzölçümüyle sınırlardan anlaşılan yüzölçümü arasında çelişki olması durumunda; varsa taşınmaz sahibi tarafından başvuru üzerine ilgili Kadastro Müdürlüğünde görevli Teknik Elemanlarca taşınmazın yüzölçümü belirlenecek ve rapora bağlanacaktır. Bu rapor ilgili İl veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ibraz edilecektir (Sınırlar sabit ise, bilirkişi özelliği taşıyan en az iki kişi ve muhtar tarafından alanın ne kadar olduğu; emlak kaydı, vergi beyanı vb. mülkiyeti ispatlayıcı belgeler dikkate alınmak suretiyle tespit edilecektir). İl/İlçe Müdürlüğüne alanın ne kadar olduğu ibraz edilecektir. Sınırlar sabit değilse tapudaki alan esas alınacaktır.

ö.Aynca kiraya verilen alanlar arasında veya çevresinde yer alan özel mülkiyetlere her hangi bir zarar söz konusu olduğunda verilen zarardan kiracı ve kiraya verenlerin sorumlu olduğuna dair taahhütname alınacaktır.

7-Köy tüzel kişiliklerine ait mera ve otlakiyelerin muhtarlar tarafından göçer sürü sahiplerine kiralanması engellenecektir.

III-MELANKOÇ YAYLASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

1-41 Nolu Toprak Tevzii Komisyonu Kararlarında Melankoç Yaylası için intifa hakkı verilen göçer sürü sahiplerinden; İlimizde ikamet edip ve intifa hakkı halen devam edenlerin söz konusu yaylaya çıkmadan önce, kimlik belgesini almak ve yaylaya ne kadar hayvanla çıkacağını öğrenmek için Komisyona başvurmaları zorunludur.

2-

3-

 

IV- GEZGİNCİ ARICILIK

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilatlanmasını ve görevlerini düzenleyen 639 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 30 Kasım 2011 tarih ve 28128 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Arıcılık Yönetmeliği hükümlerine göre; 2015 yılında ilimizde yerli arıcılar ile il dışından gelecek gezgin arıcıların faaliyetlerini belirli bir düzen içerisinde yürütebilmeleri için:

Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci ancı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla, köy arazisi ise köy muhtanyla, diğer tüzel kişiliklerine ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılar da Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yaptıktan sonra Arı Konaklama Belgesi (AKB)' nın 1 nci bölümü imzalanır.

Konaklama yerini belirleyen ve yerleşme müsaadesi isteyen arıcı AKB ile konaklayacağı ilin il/ilçe Müdürlüğüne başvurur. Arıcı tarafından belirlenen konaklama yeri il/ilçe Müdürlüğünce de uygun bulunursa AKB' nin 2 nci bölümü onaylanır.

Ancı AKB sini ibraz ederek çıkış yapacağı ilin il/ilçe Müdürlüğünden Hayvan Şevki, Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır. Bu belgelere istinaden anlarını sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile AKB adres aynı olmalıdır. AKB olmayan arıcıya Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmez. Gezimcilik yapan ancıdan an hareketlerinin izlenmesi için AKB istenir.

Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan yerleşen arıcılann anları, il/İlçe Müdürlüğünün talebi üzerine Mülki Amirce güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. İl/ilçe Müdürlüğü işgal edenler hakkında 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre işlem yapmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Arılarım kaldırma süresinde meydana gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır.

Mücbir sebepten dolayı arısını izin aldığı adres dışında kovanlarını indirmek zorunda kalan arıcıya il/ilçe Müdürlüğünce mazereti uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz, arıcı beş (5) gün içerisinde AKB de izin aldığı adrese sevk edilir.

Gezgin arıcılık yapan an sahipleri konaklama yaptıkları yerlerde arıların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Arı konaklatılan alanlarda otlayan hayvanlann arıdan zarar görmemesi için tedbirleri almak hayvan sahiplerinin sorumluluğundadır.

Yerleşim işlemleri tamamlanmış arıcıların ve yanında çalışan kişilerin isimleri ve kimlik bilgileri il/ilçe Müdürlükleri tarafından mahallin güvenlik birimlerine liste halinde bildirilir

Arazi sahipleri dışında herhangi bir muhtarlık ile kamu kurum ve kuruluşunca, arıcılardan konaklama ücreti dahil hiç bir ad altında ücret alınmaz. Gezgin arıcılardan arazi sahipleri dışında ücret alındığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır

Arı gen kaynaklarının korunması, bilimsel çalışmalar oluşturulacak İzole bölgelere dışarıdan arı girişi yasaktır. İl/ilçe Müdürlükleri, ilan edilen izole bölgeye yasa dışı girenler hakkında 5237 sayılı T.C.K 154 üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

A- Yerli arıcılarımızın mağdur edilmemesi maksadıyla ilimize gelecek olan gezgin arıcıların yerleştirilmesi hususunda yörenin flora, yol, yerleşim merkezine yakınlığı vb. faktörler dikkate alınmak suretiyle aşağıda belirtilen şartlara uyulması gerekmektedir.

a - Gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde meskun mahal dışında bir yere yerleştirilir. Sabit ve gezgin arıcılar ise kolonilerini köy ve beldelerde çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmet aldıkları ibadet yeri, okul, sağlık ocağı karakol gibi benzeri alanlardan (en son yerleşim yerinden) arıların çalışma mevsimi,(Mart Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Ağustos, Eylül, Ekim) aylarında 300 metre uzağa yerleşimi, dağınık olan bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır.

b - Arıların Sobahar Şuruplama bitimi (Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat) kışlatma mevsiminde en yakın eve 50 m Kışlama bitimi Mart ayı ilk haftasında Anlı kovanlarını yerleşim alanının dışına çıkarılması ve A bendine a-b Fıkrasına uyulması gerekmektedir.

c- Konaklama yerlerinin komşu köy sınırlarından Kuş uçuşu en az 1,5 km dışında olmasına, An grupları arasındaki mesafenin Kuş uçuşu an az 1,5 km olmasına dikkat edilecek.

Arılıklar trafiği yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az Kuş uçuşu 200 metre, stabilize ara yollarda ise en az 30 metre uzaklığa yerleştirilir. Birden(l) fazla köye ulaşım sağlayan Ana yollardan ise Kuş uçuşu olarak 200 m .uzağa yerleştirilir.

 

Muhtarların (Mahalle-Köy) arıcılar hakkında yukarıda yazılan ilgili maddelerin uygulanmasında birinci derecede sorumlu olması, İl merkez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ve diğer güvenlik birimleriyle iş birliği içinde olması, 442 sayılı köy kanunu ve mevzuat gereğidir. Bu nedenle aksi davranan ya da göz yumanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Köy ve Mahalle muhtarları bu talimatları halkın görebileceği yerlerde muhafaza etmek ve ilan tutanaklarını gelen görevliye ibraz etmek zorundadır.

Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılara, mücadele yapacak şahıslar ve kuruluşlar tarafından 7(yedi) gün önceden, ilacın cinsi, zamanı bal arılarına etkisi ve süresi duyurulur.

Arıcılarımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Bal eylem planı" talimatları doğrultusunda il/ilçe Müdürlüklerimizden alacakları "Bal Üretici Ruhsat Numaralarını" bulundurmak zorundadırlar. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ruhsat verdiği ilaçların dışında bal ve petekte kalıntı bırakabilecek maddelerin kullanılması yasaklanmıştır. Bal üretim bölgesinde naftalin ve antibiyotik kullananlar, glikozdan ve şekerden bal üretenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

Alınan tüm kararlar Erzincan merkez ve ilçelerinde geçerlidir. Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayanlar hakkında; 5442 sayılı İl İdare Kanununun 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır.

Valilik Genel Emri hükümlerine uymayanlar hakkında başka bir kanunda özel hüküm olmamak kaydıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 1 l/C ve 66 ncı maddeleri hükümleri gereği ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Ayrıca Türk Ceza Kanununun İlgili maddeleri hükümlerine göre yasal işlem yapılacaktır. Görevini ihmal eden veya kötüye kullanan Muhtarlar ve diğer Kamu görevlileri hakkında da 4483 sayılı Kanuna göre Valilik ve Kaymakamlıklarca gerekli işlemler yapılacaktır.

Bu "Valilik Genel Emri"; görev sorumluluk alanları itibariyle Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Köy Muhtarları ile Jandarma Teşkilatı tarafından mahallen ilan ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

Bu emrin uygulanmasının temin ve takibi, Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Orman İşletme Şeflikleri, Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları ve ilgili diğer resmi kurumlar tarafından ifa edilecektir.

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.