ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Madde 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait aşağıda Tapu bilgileri mevcut olan İlimiz Merkez Mimar Sinan (Taksim) Mahallesi 1510 ada 7 ve 8 parsellerde bulunan 480,00 m² ile 450,00 m² muhammen bedeli belirtilen taşınmaz (arsalar) ayrı ayrı satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle satılacaktır.

 

Madde 2 -İhale 24.03.2015 Salı günü saat 10.00’da Belediyemiz Encümen toplantı salonunda, İhale komisyonu  huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 3 - İhaleye katılacak isteklilerde aranan belgeler;  

1.Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

2.İkametgâh Belgesi.

3.İmza Beyannamesi.

4.Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

5.Şartname alındı makbuzu.

6.Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

7.Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

8.Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

9.Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

 

Madde 4 - İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

Madde 5- Satılacak gayrimenkullerin ödemesi  İhale bedeli + KDV.  Peşin yatırılacaktır.

 

Madde 6- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde görülebilir.

 

S.NO ADA PARSEL

KDV.DAHİL

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL
1 1510 7 480,00 1.200.000,00 36.000,00
2 1510 8 450,00 1.125.000,00 33.750,00